معرفی معاون و شرح وظایف

دکتر حمیدرضا کوهستانی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پزشکی

پست الکترونیک:

Koohestani709@gmail.com

koohestanihr@savehums.ac.ir

شماره تماس:08642245495

لینک CV

 

   

تحصیلات دانشگاهی:

·کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  1381-1377

·کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1384-1381     

·دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1397-1393

 

سوابق کاری:

·عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1384

·عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال 1392 تا کنون

 

فعالیتهای اجرایی :

·ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ساوه به مدت 4 سال

·مدیر امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه به مدت 3 سال

 

جوایز و امتیازات

·رتبه اول کشور در کنکور کارشناسی ارشد پرستاری سال 1381

·رتبه اول کشور در کنکور دکتری تخصصی(Ph.D) آموزش پزشکی در سال 1392

·رتبه اول کشوری در جشنواره کشوری شهید مطهری 1394 در حیطه محصولات آموزشی

·پژوهشگر برتر استان مرکزی در سالهای 1387، 1389

·پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالهای 1387 ,1388, 1391.1390,1389

·پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 1394

·استاد نمونه دانشکده پرستاری اراک در سال 1386

 

شرح وظایف:

·ارایه خط مشی و سیاست های کلی آموزش، پژوهش، فرهنگی و دانشجویی به هیأت رئیسه دانشکده و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب

·ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضاء هیات علمی و اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه های در راستای ارتقاء آموزش

·نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و پیشنهاد در خصوص توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی

·تدوین برنامه ها و نظارت بر حسن اجراء کلیه فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشکده

·ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهاد های فرهنگی برای شکوفایی

·بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان و کارکنان

 

کلید واژه ها: معرفی معاون آموزشی