فتح خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

تاریخ : ۰۳ خرداد ۱۴۰۱