نوبت دهی سالن شهید رهنمون (SDH)

تعداد بازدید:۶۳

 

--------------------------------------- اسفند ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

دوشنبه     ۱ اسفند ماه

10 الی 12 / خانم شاطری / مرکز بهداشت

 

سه‌شنبه    ۲ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

11 الی 13 / آقای سلطانی / مرکز بهداشت

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

چهارشنبه  ۳ اسفند ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

پنج‌شنبه   ۴ اسفند ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

جمعه      ۵ اسفند ماه

شنبه        ۶ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه     ۷ اسفند ماه

19 الی 22 / آقای خیراندیش / اورژانس

 

دوشنبه     ۸ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

سه‌شنبه     ۹ اسفند ماه

8 الی 10 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

10 الی 12 / آقای جوانمرد / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه  ۱۰ اسفند ماه
 

10:45 الی 12:30 / خانم قاسمی / معاونت بهداشت

 

پنج‌شنبه    ۱۱ اسفند ماه

جمعه      ۱۲ اسفند ماه

شنبه       ۱۳ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10 الی 12 / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

12 الی 14 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۱۴ اسفند ماه

12 الی 15 /خانم سلطانی/ معاونت بهداشت
9 الی 14/ خانم دادگر/ معاونت درمان/ در صورت هماهنگی با خانم سلطانی

 

دوشنبه    ۱۵ اسفند ماه

8 الی 10 / خانم اسدبیگی / معاونت بهداشت

10 الی 14 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه    ۱۶ اسفند ماه
8 الی 11/ خانم احمری/ معاونت توسعه

11 الی 13/ خانم زهره/ معاونت درمان

 

چهارشنبه  ۱۷ اسفند ماه

پنج‌شنبه   ۱۸ اسفند ماه

جمعه       ۱۹ اسفند ماه

شنبه        ۲۰ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10 الی 15 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

یکشنبه     ۲۱ اسفند ماه

8 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه    ۲۲ اسفند ماه

8 الی 15 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۲۳ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

چهارشنبه  ۲۴ اسفند ماه

8 الی 17 / اورژانس / آقای جاپلقی

 

پنج‌شنبه   ۲۵ اسفند ماه

8 الی 17 / اورژانس / آقای جاپلقی

 

جمعه      ۲۶ اسفند ماه

شنبه       ۲۷ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۲۸ اسفند ماه

دوشنبه    ۲۹ اسفند ماه