برنامه زمانبندی امتحانات تک واحدی نیمسال اول ۱۴۰۱ -۱۴۰۲

۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۷ کد : ۲۶۰۵ اخبار اطلاعیه ها
برنامه زمانبندی امتحانات تک واحدی نیمسال اول ۱۴۰۱ -۱۴۰۲
برنامه زمانبندی امتحانات تک واحدی نیمسال اول ۱۴۰۱ -۱۴۰۲

امتحانات تک واحدی

امتحانات 1401/10/10

کد درس

نام درس

واحد

مدرسان

تعداد دانشجویان

تاریخ امتحان

زمان شروع

رشته و ورودی

مکان برگزاری

1417023  

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

1

 امیرحسین میرگلوی بیات

16

1401-10-10 00:00

08:00

اتاق عمل

1401

سالن طبقه اول ردیف 1

1417033  

تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن

1

 طلیعه منتهایی

15

1401-10-10 00:00

08:00

اتاق عمل

1399

سالن طبقه اول ردیف 3

1611071

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران

1

رسول کرانی بهادر

48

1401-10-10 00:00

10:00

پرستاری 1401

سالن طبقه اول

ردیف 1 و 3

1422008

مبانی کامپیوتر

1

 مرتضی همت

8

1401-10-10 00:00

10:00

فناوری اطلاعات

1401

کلاس 103

1626004

بهداشت عمومی

1

 نعمت اله عزیزی

19

1401-10-10 00:00

10:00

فوریت پزشکی

14000

سالن طبقه اول ردیف 2

1411012

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

1

پریسا حسینی کوکمری

14

1401-10-10 00:00

10:00

بهداشت محیط

1400

کلاس 101

1422026

نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی

1

 مهناز افشاری

16

1401-10-10 00:00

10:00

فناوری اطلاعات

1398

کلاس 102

1422009

آزمایشگاه مبانی کامپیوتر

1

 مرتضی همت

8

1401-10-10 00:00

12:00

فناوری اطلاعات

1401

امتحانات 1401/10/11

کد درس

نام درس

واحد

مدرسان

تعداد دانشجویان

تاریخ امتحان

زمان شروع

رشته و ورودی

مکان برگزاری

1417009

ایمنولوژی

1

المیرا روشنی اصل

16

1401-10-11 00:00

08:00

اتاق عمل 1400

کلاس 101

1413021

ارتعاش در محیط کار

1

میلاد عباسی

12

1401-10-11 00:00

08:00

حرفه ای 99

کلاس 102

1726008

ایمنولوژی

1

 علی احسان شهبازی

19

1401-10-11 00:00

10:00

هوشبری 1401

کلاس 101

امتحانات 1401/10/12

کد درس

نام درس

واحد

مدرسان

تعداد دانشجویان

تاریخ امتحان

زمان شروع

رشته و ورودی

مکان برگزاری

1417005  

بیوشیمی

1

المیرا روشنی اصل

15

1401-10-12 00:00

08:00

اتاق عمل 1401

سالن طبقه اول ردیف 1

1417040  

فوریتهای پزشکی

1

سمیه خادمی

15

1401-10-12 00:00

08:00

اتاق عمل 1399

سالن طبقه اول ردیف 2

1411015

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1

سمیرا علیرضایی

14

1401-10-12 00:00

08:00

محیط

1399

سالن طبقه اول ردیف 3

1626013

بهداشت روانی و فوریتهای روانپزشکی

1

آرزو سمائی حسن آباد

20

1401-10-12 00:00

10:00

فوریت 1400

سالن طبقه اول ردیف 1 و 3

1726024

مدیریت در بیهوشی

1

سمیرا علیرضایی

10

1401-10-12 00:00

10:00

هوشبری 1400

سالن طبقه اول ردیف 2

امتحانات 1401/10/13

کد درس

نام درس

واحد

مدرسان

تعداد دانشجویان

تاریخ امتحان

زمان شروع

رشته و ورودی

مکان برگزاری

1418033  

بهداشت محیط3(مواد غذایی،مسکن،هوا و پرتوها)

1

 حسین آذر پیرا

12

1401-10-13 00:00

08:00

عمومی 1399

کلاس 101

1611069

فناوری اطلاعات در پرستاری

1

 مرتضی همت

46

1401-10-13 00:00

08:00

پرستاری 1401

سالن طبقه اول ردیف 1 و 3

1413016

آموزش بهداشت

1

پریسا حسینی کوکمری

17

1401-10-13 00:00

08:00

حرفه ای 1398

سالن طبقه اول ردیف 2

1436013

بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان(بارداری و زایمان2)

1

 سحر طالب

21

1401-10-13 00:00

10:00

مامایی 1400

سالن طبقه اول ردیف 1 و 3

1422032

کد گذاری اقدامات پزشکی

1

 گلی ارجی

19

1401-10-13 00:00

10:00

فناوری اطلاعات 1399

سالن طبقه اول ردیف 2

امتحانات 1401/10/14

کد درس

نام درس

واحد

مدرسان

تعداد دانشجویان

تاریخ امتحان

زمان شروع

رشته و ورودی

مراقبین

1417039  

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

1

سمیه خادمی

15

1401-10-14 00:00

09:00

اتاق عمل 1399

کلاس 101

1417020

اصول و فنون مهارتهای بالینی

1

فرزانه عرب

16

1401-10-14 00:00

09:00

اتاق عمل 1401

کلاس 102

1411038

بهداشت مدارس و آموزشگاه ها

1

 لیلا رودکی ، مختار مهدوی

15

1401-10-14 00:00

09:00

محیط 1398

کلاس 103

1626014

احیای قلبی - ریوی پایه

1

فرزانه عرب

20

1401-10-14 00:00

10:00

فوریت 1400

سالن طبقه اول ردیف 2

1611081

بررسی وضعیت سلامت

1

حمیدرضا کوهستانی ، نیره باغچقی

38

1401-10-14 00:00

10:00

پرستاری 1400

سالن طبقه اول ردیف 1 و 3

1436021

ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت2)

1

 سحر یزدی

21

1401-10-14 00:00

11:00

مامایی 1400

سالن طبقه اول ردیف 1 و 3

1417012

فن آوری اطلاعات در اتاق عمل

1

 مرتضی همت

17

1401-10-14 00:00

11:00

اتاق عمل 1401

سالن طبقه اول ردیف 2


( ۳ )

نظر شما :