لیست سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تعداد بازدید:۹۷
               نام دانشگاه
                  آدرس وبسایت
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا
https://research.fums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
https://research.sums.ac.ir
معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشکی شاهرود
https://shmu.ac.ir/research/fa
معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشکی قزوین
https://vcr.qums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
https://research.muk.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گراش
https://research.gerums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
https://research.arums.ac.ir/fa/page/6093
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول
https://research.dums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
https://research.ssu.ac.ir
معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
https://ajums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد
http://asaums.ac.ir/
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز
https://research.abzums.ac.ir/
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://research.mui.ac.ir/fa