اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۵۹۵

نام و نام خانوادگی:
محسن فلاحتی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: دانشیار 

ایمیل:

m.falahati@savehums.ac.ir

رزومه

پروفایل در سامانه علم سنجی

نام و نام خانوادگی: مجتبی ذکائی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

 mzokaei@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: رضا نعمتی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

rnemati@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
فهیمه آق

رشته: علوم تغذیه

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:
 

fahimeh.agh@savehums.ac.ir

۱۰:۰۸ قبل‌ازظهر

رزومه

نام و نام خانوادگی: میثم رحمانی کتیگری

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

b.rahimi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: سمیرا علیرضایی

رشته: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

s.alirezaei@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
علی احسان شهبازی

رشته: انگل‌شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

ae.shahbazi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
پریسا حسینی کوکمری

رشته:  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

 hosseini.p@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
محمود کریمی

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: دانشیار 

ایمیل:

m.karimi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: بهرام آرمون

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

bahramarmoon@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
حسین آذرپیرا

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار 

ایمیل:

hazarpira912@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: ادریس حسین زاده

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

e.hoseinzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
میلاد عباسی

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

m.abbasi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:  مرتضی همت

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: دانشیار 

ایمیل:

m.hemmat@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: مختار مهدوی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

mmahdavi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: گلی ارجی

رشته: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

goliarji@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
یلدا ملک زادگان

رشته: باکتری شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

y.malekzadegan@savehums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: مهناز افشاری

رشته: سیاستگذاری سلامت

مرتبه علمی: استادیار 

ایمیل:

afshari.m@savehums.ac.ir

نام و نام خانوادگی : سمیه خادمی

رشته: پرستاری داخلی-جراحی 
مرتبه علمی: مربی
ایمیل:
s.khademi@savehums.ac.ir
رزومه

نام و نام خانوادگی: مولود میاهی

رشته: آمار زیستی

مرتبه علمی: مربی 

ایمیل:

m.miahi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
نیره باغچقی

رشته: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.baghcheghi@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: مریم سعیدی

رشته: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

maryamsaeedi2009@savehums.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی :
نعمت اله عزیزی

رشته: سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

n.azizi@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: سهیل اعتمادی

رشته: بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

etemady.s@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: بهناز رحیمی

رشته: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

beh.rahimi@yahoo.com

رزومه


نام و نام خانوادگی: مرجان شریف زاده

رشته: نفرولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.sharifzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی:
شیرین براتی

رشته: علوم تشریح

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

sh.barati@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کوهستانی

رشته: آموزش پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

koohestanihr@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: محمدرضا روحانی

رشته: فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mrohani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدصالح صدری

رشته: دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

ms.sadri@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : بهاره باغچی

رشته: دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

رزومه

نام و نام خانوادگی: فرزانه عرب

رشته: پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: f.arab@savehums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:
المیرا روشنی اصل

رشته: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

e.roshani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: محمدحسین خلیل زاده نقنه

رشته: پرستاری داخلی-خارجی

رتبه علمی: مربی

ایمیل:

رزومه

نام و نام خانوادگی: محمد طاهر

رشته:  پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mohammadtaher@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : ساسان گازرانی

رشته: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

s.gazerani@savehums.ac.ir

رزومه