حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۵۵

مسئول دفتر معاونت (دبیرخانه)

 

نام و نام خانوادگی: رودکی

 

وظایف:

ثبت خالصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه

پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان

تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

تهیه گزارش موردنیاز برای مقام مافوق

تهیه لیست ملزومات اداری موردنیاز کارمندان مربوطه و تدارک و توزیع آنها.

تنظیم دفتر آمار و گزارش کارکرد کارکنان

همکاری با مســئول دفتر در زمینــه آماده کردن ســوابق و پرونده ها

هماهنگی و برقراری جلسات معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

مکاتبات اداری و ثبت دبیرخانه