کارشناس و شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۷۷

کارشناس شرح وظایف

خانم فریده رهنما

شماره تماس 42250204

شرح وظایف

  • نظارت و هماهنگی کلیه امور مربوط به بخش اجرایی آموزش مداوم
  • کنترل و نظارت بر نحوه اجراء برنامه ها از طریق حضور فعال در محل برگزاری برنامه ها و بررسی مستندات
  • پیگیری و اقدام در خصوص مکاتبات قسمت اجرایی
  • تهیه تقویم نهایی برنامه سالانه آموزش مداوم و ارائه به رئیس اداره
  • مسئولیت اداره سالن در برگزاری برنامه آموزش مداوم بر حسب مورد
  • هماهنگی با اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی
  • هماهنگی جهت اقامت و ایاب و ذهاب اساتید شرکت کننده دربرنامه ها
  • پیگیری کمبودها و نیازهای آموزش مداوم
  • انجام امورات تفویض شده از طرف رئیس اداره
  • انجام امورات اداری شامل(نامه نگاری، بایگانی و ...) در حیطه وظایف