دبیر آموزش مداوم

تعداد بازدید:۳۶۲

دبیر آموزش مداوم : خانم دکتر بهاره باغچی

شرح وظایف:

  • سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم ، مشارکت در پیشبرد برنامه اعتبار بخشی و نیل به استانداردهای لازم
  • ایجاد هماهنگی بین واحدهای آموزش مداوم و همچنین هماهنگی با معاون آموزشی در فرآیند جاری و گزارش مستمر به ایشان
  • هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجراءکلیه دستورالعملهای ابلاغی
  • کنترل فرآیندهای پس از اجرای برنامه ها  شامل جمع بندی و ارسال مستندات به اداره کل آموزش مداوم
  • عقد قرارداد قبل از اجرای برنامه های مشترک با بخش های دیگر
  • پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع
  • نظارت بر امور مالی و اداری آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی
  • دبیر کمیته تخصیص امتیاز دانشگاه و همچنین عضویت در کمیته آموزش مداوم
  • هماهنگی با گروههای آموزشی و مراکز همکار جهت اجرای فرآیند تخصیص امتیاز و صدور مجوز برنامه ها
  • اولویت بندی نیازسنجی های آموزش مداوم