معرفی

تعداد بازدید:۲۴۱

 

 آقای دکتر نعمت الله عزیزی

سمت: مدیر آموزش و پژوهش

 

دکترنعمت اله عزیزی

مرتبه علمی:  استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) /  سلامت در بلایا و فوریت ها

پست الکترونیک: 

n.azizi@savehums.ac.ir 

nematazizi2000@yahoo.com

 

شرح وظایف:

 

·         نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، فعالیتها،  آیین نامه ها و مقررات آموزشی و پژوهشی

·         بررسی مشکلات آموزشی و بالینی دانشجویان و ارائه راه حل های مناسب

·         برگزاری جلسات و شورای های آموزشی و پژوهشی

·         بررسی و تصویب طرح های پژوهشی دانشکده و مراکز تحقیقاتی

·         انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها

·          همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی