اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۳۸

   نام و نام خانوادگی:   گلی ارجی

   رشته:                    مدیریت اطلاعات سلامت

   مرتبه علمی:            استادیار 

   ایمیل:     goliarji@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:  مرتضی همت

   رشته:                   مدیریت اطلاعات سلامت

   مرتبه علمی:           دانشیار 

   ایمیل:       m.hemmat@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:   میثم رحمانی کتیگری

   رشته:                    مدیریت اطلاعات سلامت

   مرتبه علمی:            استادیار 

   ایمیل:         b.rahimi@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی