برنامه استراتژیک

تعداد بازدید:۸۹

اهداف استراتژیک گروه فوریت های پزشکی

1-  ایجاد بستر مناسب برای توانمند سازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروه فوریت های پزشکی

- غنی سازی کتابخانه ( کتب و مجلات )

- برگزاری کارگاه های تازه های احیای قلبی ریوی برای اعضاء هیأت علمی از یک مورد در هر سال

- حمایت از شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه های آموزشی درون دانشگاهی و همایش های کشوری در چهارچوب قوانین

مصوب دانشگاه و یا بر اساس احساس نیاز دانشگاه حداقل سالی یکبار

2- برگزاری کنفرانس و همایش ها و کارگاه ها

- برگزاری همایش های مربوط به فوریت های پزشکی در هر سال

- برگزاری حداقل 6 کنفرانس بر اساس اولویت های گروه های آموزشی در هر سال

- برگزاری حداقل 2 ژورنال کلاب در هر سال توسط گروه های آموزشی

- برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت بحران سالی 2 بار برای دانشجویان و اعضاء هیأت علمی

3-  توسعه همکاری های بین بخشی

الف) درون دانشگاهی :

- تشکیل جلسات مشترک با معاونت درمان و تعیین زمینه های همکاری آموزشی و پژوهشی در هر نیمسال تحصیلی

- اجرای کارهای آموزشی مشترک متناسب با نیازهای هر معاونت

- اجرای برنامه های بازآموزی برای کارکنان بخش فوریت های پزشکی بر اساس نیازهای اعلام شده

ب) سایر ارگان ها :

- شناسایی سازمان هایی که امکان اجرای پروژه های مشترک آموزشی در آنها وجود دارد از قبیل آموزش و پرورش ، آتش نشانی ، هلال احمر و ...

4- تعیین اولویت های پژوهشی گروه های آموزشی

- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات آموزشی

- تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات بالینی