برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۸۷

 

سال تحصیلی 1402

استراتژی

برنامه ها

فعالیت ها

مسئول اجرا

مکان اجرا

زمان شروع

زمان خاتمه

دامنه فعالیت

شیوه پایش و ارزیابی

میزان دستیابی

ارتقاءکیفیت آموزش هوشبری

ارتقاء سیستم ارزشیابی

تحلیل آزمون های گروه و ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی

کمیته کارگروه آنالیز آزمون

دانشکده علوم پزشکی ساوه

01/07/1402

30/10/1402

بیمارستان -دانشکده

مستندات مربوط

انجام ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی هوشبری

مدیر گروه هوشبری

30/10/1402

مستندات مربوط

تقویت ارزیابی مهارتهای عملی فراگیران از طریق برگزاری آزمون های مهارتی OSCE

اعضای گروه هوشبری

31/04/1403

مستندات مربوط به برگزاری آزمون

تقویت بانک سولات آزمون در گروه آموزشی

اعضای گروه هوشبری

29/11/1402

وجود بانک سوال در گروه

طراحی کارپوشه و لاگ بوک های کارورزی بالینی دانشجویان هوشبری

مدیر گروه هوشبری

31/04/1403

مستندات مربوط

ارتقاء پزوهش در آموزش

انجام حداقل دومورد پژوهش در آموزش تا پایان سال تحصیلی

اعضای گروه هوشبری

کمیته تحقیقات پژوهشی بالینی

31/04/1403

مستندات مربوط

ارتقا برنامه ریزی درسی

اخذ طرح درس و طرح دوره از اعضای هیات علمی گروه

مدیر گروه هوشبری

دانشکده علوم پزشکی ساوه

هفته آغازین ترم تحصیلی

مستندات مربوط

برنامه ریزی و هماهنگی فراهم نمودن تجهیزات  و مانکن های مورد نیاز مرکز مهارت های بالینی اتاق گروه هوشبری

مدیر گروه هوشبری

مرکز مهارت های بالینی

31/04/1403

مستندات مربوط

جلب مشارکت اعضای هیات علمی در استفاده از روش های نوین تدریس

کمیته برنامه ریزی درسی

دانشکده علوم پزشکی ساوه

31/04/1403

مستندات مربوط