اساتید مشاور

تعداد بازدید:۹۵

برنامه مشاوره دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت

ردیف

رشته- ورودی

استاد مشاور

1

فناوری اطلاعات سلامت- 1399

دکتر ارجی

2

فناوری اطلاعات سلامت-1400

دکتر رحمانی

3

فناوری اطلاعات سلامت-1401

دکتر رحمانی

4

فناوری اطلاعات سلامت-1402

دکتر ارجی