مدیر گروه

تعداد بازدید:۴۶

 نام و نام خانوادگی: مریم سعیدی

تحصیلات : دکترای تخصصی پرستاری

 سوابق تحصیل :

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی پرستاری

دانشکده پرستاری ساوه

1386

کارشناسی ارشد پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1389

دکترای پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1398