مدیر گروه

تعداد بازدید:۶۵

 نام و نام خانوادگی: نیره باغچقی

تحصیلات : دکترای تخصصی پرستاری

 سوابق تحصیل :

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی پرستاری

دانشکده پرستاری مامایی تهران

1380

کارشناسی ارشد پرستاری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

1384

دکترای پرستاری

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

1396