برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۴۶

حیطه اعضای هیئت علمی

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

*

*

برگزاری جلسات گروه

1

مدیر گروه

اعضای گروه

*

نیازسنجی مربوط به گذراندن دوره ای تخصصی

2

مدیر گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شرکت اعضاء هیئت علمی گروه در کارگاه های توانمند سازی

تخصصی و عمومی برگزار شده توسط دانشگاه ها و مراکز معتبر

3

کارشناس گروه

مدیر گروه

برگزاری نشست مشترک با اعضای هیئت علمی سایر گروه های آموزشی به منظور بررسی راه های تعامل هرچه بیشتر بین رشته های در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی

4

کارشناس گروه

اعضای گروه

به روز رسانی صفحه شخصی اعضای هیئت علمی در سایت گروه

5

کارشناس گروه

اعضای گروه

به روزرسانی رزومه اعضاء هیئت علمی گروه

6

مدیر گروه

اعضای گروه

*

ارائه برنامه هفتگی اساتید

7

مدیر گروه

مدیر گروه

نیازسنجی جهت ارتقاء توانمندی گروه

8

مدیر گروه

مدیر گروه

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه

9

 

حیطه دانشجویان (دروس نظری  و عملی) 

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

*

*

تعیین اساتید دروس بر اساس حوزه تخصصی اساتید

1

مدیرگروه

مدیر گروه

*

به روزرسانی طرح درس اساتید گروه

2

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

ارزشیابی طرح درس اساتید گروه

3

مدیر گروه

مدیر گروه

*

بررسی درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان

4

مدیر گروه

مدیر گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

هماهنگی و مکاتبه با صنایع، مراکز درمانی و سازمان های مرتبط جهت بازدیدهای دانشجویان در دروس عملی و آشنایی

با صنایع

5

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اجرای کلا س های نظری و عملی

6

حیطه دانشجویان (کارآموزی در عرصه) 

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

مدیر گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

برنامه ریزی جهت اجرای کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته

1

مدیرگروه

کارشناس گروه

*

*

*

هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه و انجام مراحل اداری به منظور اجرای کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته

2

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

برگزا ری کارگاه توجیهی کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته

3

کارشناس  گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اجرای برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته

4

مدیر گروه

اعضای گروه

*

*

اخذ تاییدیه ارائه گزارش کارآموزی از اساتید مربوطه توسط دانشجویان

5

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارائه گزارش کارآموزی توسط دانشجویان

6

مدیر گروه

کارشناس گروه

*

*

اخذ نمرات مربوط به کارآموزی از اعضای گروه و جمع بندی آن

7

 

 

حیطه دانشجویان( پژوهشی، فرهنگی ،فوق برنامه) 

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

کارشناس گروه

اعضای گروه

*

*

*

برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود با اعضای گروه و بازدید از آزمایشگاه ها و امکانات مربوط

1

کارشناس گروه

مدیر گروه

نشست هم اندیشی با نمایندگان دانشجویان هر دوره

2

مدیر گروه

اعضای گروه

*

همکاری با مسئول اساتید مشاور دانشکده در غالب ارائه مشاوره به دانشجویان و اجراء برنامه های ارائه شده

3

مدیرگروه

اعضای گروه

بررسی افت تحصیلی دانشجویا ن

4

مدیرگروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

معرفی دانشجویان دارای موارد خاص به مدیرگروه جهت اقدامات آتی

5

کارشناس گروه

اعضای گروه

برگزاری جلسات ژورنال کلاب

6

مدیر گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شناسایی دانشجویان علاقه مند به کارهای تحقیقاتی به منظور به کارگیری آنها در اجر ای طرح  ای پژوهشی و معرفی ایشان به کمیته تحقیقات دانشجویی

7

مدیر گروه

اعضای گروه

برگزاری کارگاه به منظور آشنا نمود ن حوزه فناوری و تبیین

فرصت ها و ظرفیت های رشته تحصیلی در ارتباط با فناوری

مدیر گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

معرفی دانشجویان دار ای ایده فناورانه به مرکز رشد دانشگاه

حیطه آزمایشگاهی

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

مدیر گروه

کارشناس گروه 

*

*

نیازسنجی مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های عوامل شیمیایی و تهویه صنعتی

1

مدیر گروه

دکتر فلاحتی

نیازسنجی مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگا ه ایمنی

2

مدیر گروه

دکتر ذکایی و دکتر عباسی

نیازسنجی مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگا ههای عوامل فیزیکی و ارگونومی

3

مدیر گروه

کارشناس گروه

*

*

*

ارائه درخواست خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز بر مبنای اولویت و پیگیری خرید

4

مدیر گروه

کارشناس گروه

*

تهیه لیست تجهیزات و ساختارهای نیازمند تعمیر آزمایشگاه های گروه

5

مدیر گروه

کارشناس گروه

*

ارائه درخواست تعمیر تجهیزات و ساختارهای آزمایشگا ه های گروه و پیگیری انجام آن

6

حیطه منابع انسانی، منابع علمی  (کتابخانه ای)   و توسعه رشته

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

مدیر گروه

مدیر گروه

بازنگری لیست کتا ب های تخصصی موجود در کتابخانه

(نسخه چاپی) به منظور به روزرسانی سالیانه

1

مدیر گروه

مدیر گروه

بازنگری لیست کتاب های تخصصی موجود در کتابخانه (نسخه الکترونیک) به منظور به روزرسانی سالیانه

2

مدیر گروه

اعضای گروه

بررسی وضعیت انطباق کتاب های موجود (نسخ چاپی و الکترونیک) با منابع معرفی شده در سرفصل

3

مدیر گروه

اعضای گروه

بارگذاری اخبار مربوط به گروه

4

مدیر گروه

اعضای گروه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

هماهنگی و پیگیری اقدامات در جهت رفع نواقص اعلامی از

س وی هیأت ممتحنه، برنامه ریزی و ارزشیابی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در جهت راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد

5

مدیر گروه

کارشناس گروه

بررسی نظرات دانش آموختگان به منظور بهبود عملکرد گروه و استفاده در برنامه توسعه گروه

6

حیطه ارتباط با صنعت، جامعه و انجمن های علمی

زمان اجرا

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1403

پیگیری کننده

مسئول اجرا

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ماه

فعالیت

ردیف

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

هفته

مدیر گروه

اعضای گرو ه

*

تعامل با دفتر ارتباط با صنعت دانشکده و دانشگاه و معرفی توانایی های گروه جهت ارائه خدمات

1

مدیر گروه

اعضای گرو ه

*

معرفی توانایی های گروه در خصوص شناسایی، ارزیابی و

کنترل عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیکی، سم شناسی و ایمنی در صنایع در راستای اهداف ارتباط با صنعت

2

مدیر گروه

اعضای گرو ه

*

برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان صنایع و مراکز شغلی به منظور بررسی راههای تعامل و همکار یهای دو طرفه در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرای طرحهای کاربردی با هدف کاهش مشکلات در زمینه مسائل بهداشت شغلی و ایمنی صنعتی

3

مدیر گروه

اعضای گروه

*

بررسی دیدگاه های گیرندگان خدمت و سازمانهای ذینفع به منظور بهبود عملکرد گروه و استفاده در برنامه توسعه گرو ه

4

کارشناس گروه

اعضای گرو ه

*

برگزاری جلسات هم اندیشی با دانش آموختگان گروه به

منظور انتقال تجربیات در راستای بهبود عملکرد گرو ه

5