برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۴۱

 

 

هدف کلی: افزایش کمّی و توسعه رشته مهندسی بهداشت محیط

هدف اختصاصی: تکمیل و توسعه فرایندها، زیرساختها و امکانات

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

معیار سنجش

1

جذب عضو هیات علمی از طریق جذب یا فراخوان تعهدات

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مستندات

2

جذب کارشناس جهت اداره آزمایشگاهها

مدیرگروه

14/01/1402

30/12/1402

مستندات

3

اخذ فضای فیزیکی مورد نیاز کارگاه نقشه کشی، نقشه برداری

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مشاهده

4

اخذ فضای فیزیکی مورد نیاز آزمایشگاه بهداشت هوا

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مشاهده

5

اخذ فضای فیزیکی مورد نیاز آزمایشگاه بهداشت پرتوها و مواد غذایی

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مشاهده

6

تهیه لیست و خریداری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه بهداشت هوا

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مستندات

7

تهیه لیست و خریداری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه بهداشت پرتوها

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مستندات

8

تکمیل تجهیزات مورد نیاز کارگاه نقشه کشی، نقشه برداری

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مستندات

9

اخذ فضای فیزیکی مورد نیاز کارگاه نصب و راه اندازی موتور تلمبه ها

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مشاهده

11

اخذ فضای فیزیکی مورد نیاز کارگاه لوله کشی آب و فاضلاب

مدیر گروه

14/01/1402

30/12/1402

مشاهده

هدف کلی: ارتقا کیفیت آموزش در گروه آموزشی بهداشت محیط

هدف اختصاصی: افزایش کیفیت فعالیتهای آموزشی اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

معیار سنجش

1

افزایش درصد شاخص تکمیل بودن طرح درسها به میزان 90 درصد

اعضای گروه

مهر ماه

بهمن ماه

مستندات

2

افزایش کیفیت سوالات امتحانی به صورتی که حداقل 80 درصد منطبق با استانداردها باشد

اعضای گروه

قبل از برگزاری امتحانات هر ترم

مستندات

3

برگزاری جلسات منظم جهت بررسی وضعیت برگزاری کارآموزی ها در طول ترم تحصیلی

مدیر گروه

طول ترم

مستندات

4

بازدید از محیط آموزشی کارآموزی در عرصه دانشجویان

اعضای گروه

طول ترم

مستندات

5

بازنگری و اصلاح کوریکولوم و لاگ بوک دانشجویان

اعضای گروه

سالیانه

مستندات

هدف کلی: بهبود انگیزه تحصیلی دانشجویان، افزایش میزان مشارکت، رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

هدف اختصاصی: افزایش رضایت و توانمندی دانشجویان

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

معیار سنجش

1

برگزاری مراسم روز بزرگداشت بهداشت محیط

اعضای گروه

روز ملی/جهانی بهداشت محیط

مستندات

2

شناسایی دانشجویان آسیب پذیر در هر ترم تحصیلی

اساتید مشاور

طول ترم

مستندات

3

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان آسیب پذیر

اساتید مشاور

طول ترم

مستندات

4

تولید محتوای رسانه ای به منظور درج در نشریات و کانال های دانشکده به منظور معرفی رشته و کاربردهای آن

اعضای گروه

طول ترم

مستندات

5

بروز رسانی سایت و درج اخبار گروه

اعضای گروه

طول ترم

مستندات

هدف کلی: توسعه سطح خدمات پژوهشی و علمی گروه بهداشت محیط

هدف اختصاصی: ارتقا سطح فعالیتهای پژوهشی و علمی گروه بهداشت محیط

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

معیار سنجش

1

افزایش سرانه مقالات چاپ شده اساتید عضو هیات علمی گروه به میزان 10 درصد

اعضای گروه

طول سال

مستندات

2

تدوین اولویت های پژوهشی گروه بر اساس اولویتهای نظام سلامت و مشکلات بهداشتی جامعه

اعضای گروه

طول سال

مستندات

3

هدایت پروژه های دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط در راستای اولویتهای پژوهشی گروه

اعضای گروه

طول سال

مستندات

4

افزایش سطح کمی و کیفی مقالات منتج از پروژه های دانشجویان

اعضای گروه

طول سال

مستندات

5

برقراری جلسات منظم با معاونتهای دانشکده و سازمانهای شهرستان در راستای فعالیت های بهداشت محیط و ایجاد اجماع روی اهداف مشترک

مدیرگروه

طول سال

مستندات

6

برگزاری ژورنال کلاب به صورت فصلی

اعضای گروه

و دانشجویان

طول سال

مستندات