برنامه هفتگی اساتید

تعداد بازدید:۳۷

برنامه فعالیتهای (آموزشی-پژوهشی-اجرائی) اساتید

جناب آقای: دکتر آذرپیرا

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

مشاوره دانشجویی

مدیریت کیفیت آب

نماز/ امور اداری / مطالعه

فعالیت پژوهشی

یکشنبه

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

نماز/ امور اداری / مطالعه

پروژه دانشجویی 

دوشنبه

فعالیت پژوهشی

کلیات پسماند

کلیات پسماند

مطالعه   

سه شنبه

فعالیت پژوهشی

مشاوره دانشجویی

نماز/ امور اداری / مطالعه

مطالعه

چهارشنبه

فعالیت پژوهشی

مطالعه     

امور اداری/جلسات شورای گروه

پست الکترونیک: hazarpira912@gmail.com؛ تلفن: -  

ساعت 13-12: انجام فریضه نماز

دانشجویان و مراجعین محترم برای هماهنگی جلسات مشاوره می­توانند از طریق آدرس رایانامه فوق الذکر اقدام به تنظیم قرار قبلی نمایند.

برنامه فعالیتهای (آموزشی-پژوهشی-اجرائی) اساتید

                                          جناب آقای: دکتر حسین­زاده                              

 ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

آزمایشگاه هیدرولیک

فعالیت پژوهشی

بهداشت محیط 3

مشاوره دانشجویی

یکشنبه

کامپیوتر و کاربرد آن

مشاوره دانشجویی

سیستم­های اطلاع رسانی

آزمایشگاه

دوشنبه

فعالیت پژوهشی

فعالیت پژوهشی

زبان تخصصی بهداشت محیط

کارگاه

سه شنبه

مشاوره دانشجویی

فرآیندها و عملیات

فعالیت پژوهشی

فعالیت پژوهشی

چهارشنبه

مشاوره دانشجویی

کارگاههای کارآموزی

امور اداری/جلسات شورای گروه

پست الکترونیک: e.hoseinzadeh@savehums.ac.ir؛ تلفن: -

ساعت 12-13: انجام فریضه نماز

دانشجویان و مراجعین محترم برای هماهنگی جلسات مشاوره می­توانند از طریق آدرس رایانامه فوق الذکر اقدام به تنظیم قرار قبلی نمایند.

برنامه فعالیتهای (آموزشی-پژوهشی-اجرائی) اساتید

جناب آقای: دکتر رضا نعمتی

ایام هفته

8-10

10-12

۱۲-۱۲:۳۰

۱۴:۰۰ -۱۲:۳۰

۱۴-۱۷

شنبه

فعالیت پژوهشی

فعالیت پژوهشی

نماز و ناهار

کارگاه کارآموزی

مشاوره دانشجویی

یکشنبه

فعالیت پژوهشی

فعالیت پژوهشی

کارگاه کارآموزی

امور اداری

دوشنبه

فعالیت پژوهشی

اقتصاد مهندسی

مشاوره دانشجویی

امور پژوهشی

سه شنبه

مشاوره دانشجویی

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

فعالیت پژوهشی

فعالیت فرهنگی

چهارشنبه

مشاوره دانشجویی

کارگاههای کارآموزی

امور اداری/جلسات شورای گروه

پست الکترونیک:Reza.Nemati84@gmail.com ؛ تلفن: -

دانشجویان و مراجعین محترم برای هماهنگی جلسات مشاوره می­توانند از طریق آدرس رایانامه فوق الذکر اقدام به تنظیم قرار قبلی نمایند.

برنامه فعالیتهای (آموزشی-پژوهشی-اجرائی) اساتید

جناب آقای: دکتر مختار مهدوی

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

فعالیت پژوهشی

پروژه دانشجویی

استراحت (نماز و ناهار)

فعالیت پژوهشی

یکشنبه

پروژه دانشجویی

فعالیت پژوهشی

بهداشت مواد غذایی

انتقال و توزیع آب

دوشنبه

بیمارستان مدرس

بیمارستان مدرس

کارآموزی

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

کارگاه تاسیسات شهری

کارآموزی

کارآموزی

مبارزه با ناقلین

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

استراحت (نماز و ناهار)

پروژه دانشجویی

پست الکترونیک:  shamall6@yahoo.com تلفن: -

دانشجویان و مراجعین محترم برای هماهنگی جلسات مشاوره می­توانند از طریق آدرس رایانامه فوق الذکر اقدام به تنظیم قرار قبلی نمایند.