اساتید مشاور

تعداد بازدید:۳۱

اسامی و مشخصات اساتید مشاور

ردیف

اسامی استاتید مشاور

گروه آموزشی

ورودی

1

دکتر حسین آذرپیرا

مهندسی بهداشت محیط

1400

2

دکتر ادریس حسین زاده

مهندسی بهداشت محیط

1402

3

دکتر رضا نعمتی

مهندسی بهداشت محیط

1399

4

دکتر مختار مهدوی

مهندسی بهداشت محیط

1401