اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۷۹

   نام و نام خانوادگی:  محمود کریمی

   رشته:                   آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

   مرتبه علمی:           دانشیار 

   ایمیل:     m.karimi@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:  بهرام آرمون

   رشته:                   آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

   مرتبه علمی:           استادیار 

   ایمیل:     bahramarmoon@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:  پریسا حسینی کوکمری

   رشته:                   آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

   مرتبه علمی:           استادیار 

   ایمیل:       hosseini.p@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی