اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۷۵

   نام و نام خانوادگی:  حسین آذرپیرا

   رشته:                   مهندسی بهداشت محیط

   مرتبه علمی:          دانشیار 

   ایمیل:       hazarpira912@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:   ادریس حسین زاده

   رشته:                    مهندسی بهداشت محیط

   مرتبه علمی:            استادیار 

   ایمیل:    e.hoseinzadeh@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:   رضا نعمتی

   رشته:                    مهندسی بهداشت محیط

   مرتبه علمی:            استادیار 

   ایمیل:       rnemati@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

    نام و نام خانوادگی:   مختار مهدوی

   رشته:                     مهندسی بهداشت محیط

   مرتبه علمی:             استادیار 

   ایمیل:     mmahdavi@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی