برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۲۳

بهداشت عمومی از شاخه های اصلی علوم بهداشتی است. سلامتی یک حق اساسی برای همه افراد جامعه است. گروه آموزشی  بهداشت عمومی تلاش دارد تا در عملکرد و ترویج دیدگاههای خود به اصول اخالقی عدالت، پاسخگویی، و صداقت متعهد باشد. همچنین، اعضای گروه اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان، و کارشناسان به عنوان یک نهاد واحد و دانشگاهی وظایف خود را هماهنگ و تیم محور انجام میدهند و ضمن احترام و پذیرش استعدادها و فعالیتهای فردی، همواره به اهداف گروه متعهد هستند. رسالت گروه آموزشی بهداشت عمومی؛ ارتقای سلامتی گروههای مختلف اجتماعی از طریق پیشگیری از بیماریها و آسیبها، تشخیص زودرس و دریافت مراقبتهای بهداشتی به هنگام، کاهش عوارض بیماریها و آسیبهای افراد است. گروه بهداشت عمومی در پی انجام این ماموریتها از طریق انجام تحقیقات تاثیرگذار در سطح استانی، ملی، و بین المللی، ارائه آموزشها و افزایش همکاری و ارتباط با متولیان سلامتی در بخشهای مختلف بهداشت و درمان به ایفای نقش خود میپردازد. در همین راستا، انتظار میرود فارغ التحصیالن این رشته مجهز به مجموعهای از دانش، نگرش، و مهارتهایی باشند که آنها را قادر به ارائه نقش خطیر خود در جهت حفظ، توسعه، و ارتقاء سلامتی جامعه نماید. گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه از سال اقدام به تربیت دانشجویان بهداشت عمومی نموده و تاکنون پنج دوره در این مقطع فارغ التحصیل داشته است. از طرف دیگر، دستیابی به اهداف گروه آموزشی بهداشت عمومی مستلزم تعیین گامهای عملیاتی است. برنامه ریزی گام به گام سبب میشود که اهداف گروه آموزشی بهداشت عمومی تضمین و اجرا شود. به منظور ارزیابی عملکرد مربوط به هدفها و بازبینی واصالح برنامه ها، با توجه به نتایج و شرایط متغیر، ضروری است که پیشرفت کار به صورت منظم مورد نظارت قرار گیرد. براین اساس، این سند برنامه عملیاتی گروه آموزشی بهداشت عمومی را در سال 0011 ارائه میدهد.