برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۳۲

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

1

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

نظرسنجی از اساتید در راستای نیازهای بازآموزی در حیطه های آموزشی و پژوهشی

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

2

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید در داخل یا خارج از استان

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

3

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

پیگیری فرصت های مطالعاتی اساتید

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

4

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری کارگاه روش های نوین آموزش بالینی با تاکید بر رشته پرستاری

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی دانشکده

گزارشات اقدامات انجام شده

5

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افزایش تعداد اعضای هیئت علمی

جذب نیروی دکتری پرستاری ویژه گروه روانپرستاری

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

مدارک و مستندات موجود

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

6

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افزایش تعداد اعضای هیئت علمی

پیگیری توسعه نیروی انسانی گروه پرستاری/ هیئت علمی بالینی

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

مکاتبات،مدارک و مستندات موجود

7

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افزایش تعداد دانشکده هایی که برنامه توسعه رشته های خود را مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریتشان ارائه نموده اند

تدوین، تکمیل، تهیه مستندات و پیگیری اخذ رشته دکتری پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری سالمند

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

مکاتبات و صورت جلسات ثبت شده شورای آموزش به همراه مدارک ثبت شده

8

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افزایش تعداد اعضای هیئت علمی

پیگیری تبدیل ردیف های پیشنهادی دانشکده به ردیف هیت علمی

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

مکاتبات،مدارک و مستندات موجود

9

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

تهیه تجهیزات و وسایل آموزشی مورد نیاز اسکیل لب و پراتیک جهت استفاده های آموزشی دانشجویان

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی دانشکده

گزارشات اقدامات انجام شده

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

10

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

آماده سازی ساختار فیزیکی برای برگزاری امتحانات ایستگاهی "osce

1/1/1402

29/12/1402

مدیر گروه پرستاری

گزارشات اقدامات انجام شده

11

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

تدوین و برنامه‌ریزی جهت افزایش تمایل دانشجویان به اجرای تمرین بیشتر در Skill Lab دانشکده

1/1/1402

29/12/1402

مدیر گروه پرستاری

گزارشات اقدامات انجام شده

12

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

جذب یک پرسنل ثابت جهت حضور دائمی در Skill Lab دانشکده

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

صورت جلسات و مدارک موجود

13

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

تشکیل جلسه ماهانه با اساتید گروه به منظور بررسی چالش های آموزشی دانشجویان

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی دانشکده

صورت جلسات ثبت شده

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

14

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری جلسات منظم با اساتید مشاور دو بار هر نیم سال تحصیلی

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی دانشکده

صورت جلسات ثبت شده

15

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

تشکیل جلسات مشاوره مستمر با دانشجویان با افت معدل بیشتر از دو نمره و معدل کمتر از 14  توسط استاد مشاور مربوطه

1/1/1402

29/12/1402

اساتید مشاور

صورت جلسات ثبت شده

16

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برنامه بازدید مستمر از فیلدهای آموزشی ـ درمانی

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

گزارشات موجود

17

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

حمایت و تشویق استادان در انجام طرح های مشترک با دانشجویان کارشناسی

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

مدارک و مستندات موجود

18

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری‌ جلسات با حضور اساتید گروه به منظور ارتقاء فرآیندهای آموزشی جهت ارسال حداقل 3 فرایند به جشنواره شهید مطهری

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

صورت جلسات ثبت شده

                              

                              

                                                                                                                                                                            

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

19

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

حمایت و تشویق استادان در انجام طرح های مشترک با دانشجویان کارشناسی

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

مدارک و مستندات موجود

20

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری‌ جلسات با حضور اساتید گروه به منظور ارتقاء فرآیندهای آموزشی جهت ارسال حداقل 3 فرایند به جشنواره شهید مطهری

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

صورت جلسات ثبت شده

21

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری جلسه با نماینده دانشجویان و بررسی مشکلات آنها هر سه ماه

1/1/1402

29/12/1402

EDO

صورت جلسات ثبت شده

22

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

مشارکت نماینده دانشجویی هر دوره در تدوین برنامه درسی و کارآموزی­ها

1/1/1402

29/12/1402

EDO

صورت جلسات ثبت شده

23

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

نظارت بر حسن اجرای طرح درس و طرح دوره اساتید خردادماه و دی‌ماه

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

                                                                                                                                                    

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

24

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری جلسه با نماینده دانشجویان و بررسی مشکلات آنها هر سه ماه

1/1/1402

29/12/1402

EDO

صورت جلسات ثبت شده

25

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

مشارکت نماینده دانشجویی هر دوره در تدوین برنامه درسی و کارآموزی­ها

1/1/1402

29/12/1402

EDO

صورت جلسات ثبت شده

26

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

نظارت بر حسن اجرای طرح درس و طرح دوره اساتید خردادماه و دی‌ماه

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

27

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

نظارت بر فرآیند کارآموزی (بخش های بیمارستانی و مراکز بهداشت) دانشجویان پرستاری در هر نیمسال 2 تاریخ قطعی

1/1/1402

29/12/1402

مدیرگروه پرستاری

گزارشات اقدامات انجام شده

28

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

نظارت بر فرآیند کارآموزی (بخش های بیمارستانی و مراکز بهداشت) دانشجویان پرستاری در هر نیمسال 2 تاریخ قطعی

1/1/1402

29/12/1402

مدیرگروه پرستاری

گزارشات اقدامات انجام شده

                                                                                                                                                     

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

29

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

خرید کتاب های به روز جهت اساتید و دانشجویان

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

گزارشات اقدامات انجام شده

30

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

فعال نمودن انجمن علمی و تحقیقاتی دانشجویی

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

گزارشات اقدامات انجام شده

30

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

شناسایی توانمندی های دانشجویان از طرق فراخوان

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

گزارشات اقدامات انجام شده

31

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

توانمندسازی دانشجویان با برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نظرسنجی از آنها

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

برنامه عملیاتی اختصاصی گروه پرستاری

معاونت آموزشی ـ دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

سال 1402

ردیف

هدف کلی

هدف کمی

فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئول

مستندات

32

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

تشکیل جلسه جهت تبیین راه حل‌هایی بمنظور تسریع در تصویب پروپوزال‌های دانشجویان کارشناسی

1/1/1402

29/12/1402

واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

صورت جلسات ثبت شده،مدارک و مستندات موجود

33

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری جلسات پژوهشی با اعضاء گروه به منظور تدوین و ارسال پژوهش دانشجویان به سمینار دانشجویی دانشکده

1/1/1402

29/12/1402

انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی

صورت جلسات ثبت شده،مدارک و مستندات موجود

34

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

برگزاری کارگاه ها و دوره‌های آموزشی برای آمادگی دانشجویان جهت شرکت در المپیاد دانشجویی

1/1/1402

29/12/1402

EDO

گزارشات اقدامات انجام شده

35

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

استعلام اولویت های پژوهشی از معاونت پژوهشی، بهداشتی، درمان و نیاز استان و تشویق اساتید و دنشجویان در زمینه انجام مطالعات مبتنی بر این اولویت ها

1/1/1402

29/12/1402

معاون آموزشی

مدارک و مستندات موجود

36

توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت

افرایش تعداد برنامه های بازنگری شده مبتنی بر نیازهای نظام سلامت

ارتقاء آگاهی و مهارت عموم مردم برای مراقبت از سلامت خود

1/1/1402

29/12/1402

ریاست دانشکده

گزارشات اقدامات انجام شده