اساتید مشاور

تعداد بازدید:۳۷

رج

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

آخرین مدرک تحصیلی با ذکر رشته، محل و سال اخذ .3آن

وضعیت استخدامی(رسمی، طرحی، قراردادی، پیمانی و

حق التدریس)

نحوه ارائه خدمات( تمام وقت، نیمه وقت و ...)

ایمیل

گروه تحت مشاوره

1

مریم سعیدی

استادیار

دکترای پرستاری

رسمی

تمام وقت

maryamsaeedi2009@gmail.com

کارشناسی 1402

2

نعمت اله عزیزی

استادیار

دکترای سلامت در بلایا

رسمی

تمام وقت

nematazizi2000@yahoo.com

کاردانی 1400

3

محمدحسین خلیل زاده

مربی

کارشناسی ارشد پرستااری

طرحی

تمام وقت

mohammadhosseinkhalilzadeh@gmail.com

کاردانی 1401