برنامه هفتگی اساتید

تعداد بازدید:۳۲

 

برنامه دکتر باغچی نیمسال اول 1403-1402

ایام هفته

8-10

10-12

12-2

2-4

4-6

شنبه

بیمارستان

بیمارستان

مطالعه و پژوهش

بیمارستان

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

تدریس

تدریس

تدریس

تدریس

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان

مطالعه و پژوهش

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه دکتر سعیدی نیمسال اول 1403-1402

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-2

2-4

4-6

شنبه

تدریس: پرستاری مراقبت در منزل

تدریس: مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

تدریس: مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس

تدریس: اصول و مهارت های پرستاری

شورای فرهنگی

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

شورای آموزشی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

تدریس: پرستاری بزرگسالان سالمندان 2

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی: دکتر نعمت اله عزیزی        نیمسال اول: سال 1402-1403   

14-16

2-4

10-12

8-10

مدیریت آموزش و پژوهش

شنبه

مدیریت آموزش و پژوهش

مشاوره دانشجویی

درس اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی

مدیریت آموزش و پژوهش

یکشنبه

مدیریت آموزش و پژوهش

اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا رشته پرستاری

ساعت 14-12.5

درس جابجایی و حمل بیمار

رشته فوریتهای پزشکی

مدیریت آموزش و پژوهش

دوشنبه

مدیریت آموزش و پژوهش

سه شنبه

مدیریت آموزش و پژوهش

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آقای خلیل زاده نیمسال دوم 1401-1402

ایام هفته

8-10

10-12

12-2

2-4

4-6

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

مشاوره دانشجویی

یکشنبه

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

فوریت داخلی 2

فوریت داخلی 2

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

اصول و فنون مراقبت ها/ آشنایی با سازمان های امدادی

آشنایی با سازمان های امدادی

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی