برنامه عملیاتی

تعداد بازدید:۳۹

:G1 تامین، حفظ و ارتقاء کیفیت آموزشی گروه

هدف کلی 1

:G1S1 بهبود روش های یاددهی-یادگیری در گروه آموزشی تکنولوژی اتاق عمل

راهبرد 1

:G1S1O1 مرتفع نمودن ضعف های گزارش شده موجود در آموزش نظری به میزان 04 درصد از ابتدای ترم تا پایان سال 1402

هدفکمی 1

علت عدم اجرا

وضعپایانی

وضعفعلی

دوره پایش

مسئول پایش

شاخص دستیابی

-

در شرف اجرا

پایان سال

مدیر گروه

افزایش درصد رضایت دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید گروه

در پایان نیمسال اول 3041-3041

1

-

در شرف اجرا

پایان سال

مدیر گروه

افزایش تعداد قبولی دانشجویان اتاق عمل در آزمون کارشناسی

ارشد در پایان نیمسال اول 3041-3041

2

توضیحات

بودجه

مستندات

مکان اجرا

زمان اجرا

مسئولیت ها

وزن نسبی

فعالیت

ردیف

پایان

شروع

نظارت

اجرا و پیگیری

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

پیراپزشکی

1/7/1403

3/7/1403

واحد edo

دانشکده

مدیر گروه و اعضای گروه

-

تدوین طرح درس های استاندارد

3

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

پیراپزشکی

1/7/1403

3/7/1403

واحد edo

دانشکده

مدیر گروه و مسئول درس

-

نظارت بر کمیت طرح درس

1

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضای گروه

-

برگزاری جلسات منظم بحث گروهی پیرامون چالش های آموزشی اساتید هر دو هفته یکبار

1

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضای گروه

-

گرفتن باز خورد از اساتید در زمینه اثربخشی آموزش

0

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

گرفتن باز خورد از دانشجویان در زمینه اثربخشی آموزش اساتید

5

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

اصالح یا تعدیل نقاط ضعف مبتنی بر نظرسنجی از دانشجویان و

گفتگو با استاد مربوطه توسط مدیر گروه

6

-

مکاتبات صورتجلسات

گروه آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضای گروه و

دانشجویان

-

برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیر گروه و دانشجویان اتاق عمل جهت تدوین برنامهریزی درسی دانشجویان عالقمند به

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

7

                         

:G2 تامین، حفظ و ارتقاء کیفیت پژوهشی گروه

هدف کلی 2

:G2S1 بهبود کمیت وکیفیت پژوهش های گروه و تسریع در روند اجرایی

راهبرد 1

:G2S1O1 افزایش هدایت طرح های تحقیقاتی گروه به میزان 24 درصد( نسبت به سال 1402 توسط اساتید گروه تا پایان سال 1402

هدفکمی 1

علت عدم اجرا

وضعپایانی

وضعفعلی

دوره پایش

مسئول پایش

شاخص دستیابی

-

در شرف اجرا

پایان سال

مدیر گروه

افزایش هدایت طرح های تحقیقاتی و مقاالت انتشار یافته

1

توضیحات

بودجه

مستندات

مکان اجرا

زمان اجرا

مسئولیت ها

وزن نسبی

فعالیت

ردیف

پایان

شروع

نظارت

اجرا و پیگیری

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

نیازسنجی پژوهشی اساتید گروه

3

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضاء گروه

-

تعیین اولویت های پژوهشی گروه در ابتدای نیمسال آموزشی

1

-

مکاتبات صورتجلسات

گروه آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

فراهم نمودن امکان حضور اعضاء هیات علمی در کارگاه های مقاله نویسی پیشرفته، طاحی مطالعات RCT، آشنایی با

آنالیزهای آماری پیشرفته

1

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

تشویق اساتید برای شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش

0

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضاء گروه

تعامالت پژوهشی پیوسته و نظام مند با سایر بخش ها،گروه ها،

مراکز تحقیقاتی و دیگر نهادهای داخل دانشگاه

5

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضاء گروه

-

تکمیل و به روز رسانی پروفایل پژوهشی اساتید در سامانه علم

سنجی توسط اساتید

6

                         

:G3 بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش بالین

هدف کلی 3

:G3S1 ارزیابی کیفیت آموزشی بالینی دانشجویان در محیط های بالینی

راهبرد 1

:G3S1O1 مرتفع نمودن ضعف های گزارش شده موجود درآموزش بالینی در محیط های یادگیری به میزان حداقل 04 درصد از ابتدای ترم تا پایان سال 1402

هدفکمی 1

علت عدم اجرا

وضعپایانی

وضعفعلی

دوره پایش

مسئول پایش

شاخص دستیابی

-

در شرف اجرا

پایان سال

مدیر گروه

افزایش رضایتمندی دانشجویان از محیط های بالینی کارآموزی و

کارورزی

1

توضیحات

بودجه

مستندات

مکان اجرا

زمان اجرا

مسئولیت ها

وزن نسبی

فعالیت

ردیف

پایان

شروع

نظارت

اجرا و پیگیری

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

شناسایی چالش های آموزش بالینی از دیدگاه اساتید گروه

3

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضاء گروه

-

شناسایی چالش های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان

کارآموز

1

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه و اعضاء گروه

-

شناسایی چالش های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کارورز

1

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

برگزاری جلسه با مسئولین اتاق عمل بیمارستانها و مسیولین

بخش های مربوطه

0

مکاتبات صورتجلسات

گروه آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

-

اصالح یا تعدیل نقاط ضعف مبتنی بر بازدیدهای انجام شده از محیط های آموزش بالینی و نظرسنجی از اساتید، دانشجویان

پس از برگزاری جلسه با مسئولین بیمارستان

5

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

مدیر گروه

بازدید های میدانی در محیط های بالینی جهت ارزیابی تغییرات

اعمال شده در محیط بالینی

6

                         

:G3 بهبود کیفیت ارزشیابی تکوینی و تکاملی

هدف کلی 4

:G3S1 نظارت بر شیوه ارزیابی دوره های آموزشی ارایه شده گروه

راهبرد 1

:G3S1O1 ارزیابی مستمر نحوه ارائه برنامه آموزشی (ارزشیابی اساتید وارزیابی آزمون ها%94) تاپایان سال 1402

هدفکمی 1

علت عدم اجرا

وضعپایانی

وضعفعلی

دوره پایش

مسئول پایش

شاخص دستیابی

-

در شرف اجرا

پایان سال

مدیر گروه

اجرای فرآیند ارزشیابی (چهارگانه، دانشجو از استاد، دانشجو،

سواالت امتحانی)

1

توضیحات

بودجه

مستندات

مکان اجرا

زمان اجرا

مسئولیت ها

وزن نسبی

فعالیت

ردیف

پایان

شروع

نظارت

اجرا و پیگیری

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه و

مسئول edo

مدیر گروه

-

تدوین برنامه مدون ارزیابی دانشجو در گروه

3

-

مکاتبات

صورتجلسات

دانشکده

سررسید زمان

ارزیابی

سررسید زمان

ارزیابی

مدیر گروه و

مسئول edo

مدیر گروه و اعضاء گروه

-

ارزشیابی برنامه آموزشی گروه آموزشی اتاق عمل بر اساس

سررسید زمانی

1

-

مکاتبات صورتجلسات

گروه آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه و

مسئول edo

مدیر گروه

-

تاکید به اداره آموزش جهت تعریف دقیق کد دروس

1

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه

اعضاء گروه

-

اطالع رسانی به دانشجویان در سایت دانشکده

0

-

مکاتبات صورتجلسات

گروه آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه و

مسئول edo

مدیر گروه

-

اطالع رسانی و پیگیری کامل به کلیه اساتید جهت تحویل سوالات

5

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مدیر گروه و

مسئول edo

مدیر گروه

-

اطالع رسانی به کلیه دانشجویان جهت انجام ارزیابی اساتید در

بازه زمانی اعالم شده از سوی EDC

6

-

مکاتبات

صورتجلسات

گروه

آموزشی

1/7/1403

3/7/1403

مسئول edo

مدیر گروه و مسئول edo

-

بازخورد نتایج ارزیابی آزمون ها به اساتید جهت اصالح و ارتقاء

سواالت

7