اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۶۵

   نام و نام خانوادگی:  محسن فلاحتی

   رشته:                   مهندسی بهداشت حرفه ای

   مرتبه علمی:           دانشیار 

   ایمیل:          m.falahati@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل در سامانه علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:   مجتبی ذکائی

   رشته:                    مهندسی بهداشت حرفه ای

   مرتبه علمی:            استادیار 

   ایمیل:         mzokaei@savehums.ac.ir

  رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی:  میلاد عباسی

   رشته:                   مهندسی بهداشت حرفه ای

   مرتبه علمی:           استادیار 

   ایمیل:           m.abbasi@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی