برنامه هفتگی اساتید

تعداد بازدید:۵۲

 

 

 

برنامه دکتر اعتمادی نیمسال دوم 1402-1403

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مراقبت های پس از بیهوشی ورودی 1400

مراقبت های پس از بیهوشی ورودی 1401

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مشاوره دانشجویی

کارآموزی بیمارستان مدرس

سه شنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

بیهوشی 2 ورودی 1401

بیهوشی 2 ورودی 1401

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

بیهوشی 4 ورودی 1400

بیهوشی 4ورودی 1400

مطالعه و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه دکتر صدری نیمسال دوم 1402-1403

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مراقبت های پس از بیهوشی ورودی 1400

مراقبت های پس از بیهوشی ورودی 1401

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

کارآموزی بیمارستان مدرس

مشاوره دانشجویی

کارآموزی بیمارستان مدرس

سه شنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

بیهوشی 2 ورودی 1401

بیهوشی 2 ورودی 1401

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

بیهوشی 4 ورودی 1400

بیهوشی 4ورودی 1400

مطالعه و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه خانم خادمی نیمسال دوم 1402-1403

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق  عمل هوشبری 1402

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

فوریت های پزشکی اتاق عمل 1400

دوشنبه

کارآموزی بیمارستان مدرس

کارآموزی بیمارستان مدرس

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق  عمل هوشبری 1402

بیماری های داخلی جراحی 2  هوشبری 1400

مشاوره دانشجویی

بیماری شناسی 2 رشته HIT400

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

بررسی وضعیت سلامت بزرگسالان پرستاری 1401

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش