برنامه هفتگی اساتید

تعداد بازدید:۵۲

برنامه فعالیتهای (آموزشی-پژوهشی-اجرائی) اساتید

خانم دکتر ارجی

نیمسال اول 1403-1402

ایام هفته

8-10

10-12

14-12

14-16

16-17

شنبه

مطالعه- پژوهش

مشاوره ورودی 1399

نماز-ناهار

مطالعه- پژوهش

مطالعه- پژوهش

یکشنبه

مطالعه-پژوهش

اصطلاحات پزشکی 1

نماز-ناهار

مشاوره ورودی 1402

مطالعه- پژوهش

دوشنبه

مطالعه-پژوهش

طبقه بندی تخصصی

کدگذاری مرگ و میر

کدگذاری مرگ و میر

مطالعه- پژوهش

سه شنبه

زبان تخصصی HIT

کدگذاری بیماری ها 2

نماز-ناهار

کدگذاری اقدامات پزشکی

مطالعه- پژوهش

چهارشنبه

مطالعه-پژوهش

مطالعه-پژوهش

نماز-ناهار

مطالعه-پژوهش

مطالعه- پژوهش