اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۴۱

   نام و نام خانوادگی:   سهیل اعتمادی

   رشته:                    بیهوشی

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل:      etemady.s@savehums.ac.ir

   رزومه

   نام و نام خانوادگی :   محمدصالح صدری

   رشته:                     دکترای تخصصی بیهوشی

   مرتبه علمی:             استادیار

   ایمیل:          ms.sadri@savehums.ac.ir

   رزومه

    نام و نام خانوادگی :   سمیه خادمی

   رشته:                      پرستاری داخلی-جراحی 
   
   مرتبه علمی:              مربی
 
    ایمیل:          s.khademi@savehums.ac.ir

   رزومه