اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۳

 نام و نام خانوادگی:   نیره باغچقی

   رشته:                    پرستاری

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل: Baghcheghinayereh@ gmail.com

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

نام و نام خانوادگی:   حمیدرضا کوهستانی

   رشته:                    پرستاری

   مرتبه علمی:            دانشیار

   ایمیل:    koohestanihr@savehums.ac.ir

   رزومه

   پروفایل علم سنجی

   نام و نام خانوادگی :   فرزانه عرب

   رشته:       پرستاری داخلی_جراحی

   مرتبه علمی:            مربی

   ایمیل:

   

   نام و نام خانوادگی:   طاهره اسمعیلی

   رشته:                    پرستاری داخلی-جراحی

   رتبه علمی:              مربی

   ایمیل:

   رزومه