بخشنامه های دبیران

- عدم تغییر برنامه پس از ارسال به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

- بخش نامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم-سراسر کشور -کلیه مراکز

راهنمای انتخاب گروه های هدف

- عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم 23-10-1394

- دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی28-5-94--معاونین وزارتی

- دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28594 آموزش مداوم

- اولویت ملی - کورونا ویروس

- عدم اعمال تغییرات پس از اجرایی شدن برنامه

هزینه ثبت نام برنامه ها طبق آخرین مصوبه شورای عالی آموزش مداوم --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها

هزینه اضافی در برنامه ها و هزینه های برنامه ها --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها

هزینه غیرموجه از مشمولین

- رعایت فاصله زمانی برای ارسال برنامه ها

ممنوعیت اجرای برنامه های PRP

میزان حق ثبت نام مشمولین در برنامه های حضوری آموزش مداوم مصوب سی ا مین جلسه شورای عالی

- اولویت ملی برنامه های ادغام یافته کودک سالم

- برنامه کوتاه مدت سوء مواد ویژه گروه هدف روانشناسی--سراسر کشور

- دوره کوتاه مدت سوء مصرف مواد مخدر

- اولویت ملی فوریت های مامایی

- اولویت یک امتیازی درمان پالپ زنده در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

- ممنوعیت فعالیت های غرفه های نمایشگاهی در محل برگزاری برنامه های آموزش مداوم

- حضور حداقل 5 نفر از اساتید جهت تشکیل کمیته تخصیص امتیاز در برنامه های آموزش مداوم

- مشمول بودن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی

- اولویت - علل مرگ ومیر مادر و نوزاد

- در خصوص مشمولینی که در چارچوب مفاد بخشنامه کمیته ماده 6آیین نامه اجرایی قرار نمی گیرند

اولویت - مقاومت های آنتی میکرو بیال وتجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

اولویت ملی - تشخیص و درمان عوارض ناشی از مصدومین شیمیایی

- شرایط استفاده از یک امتیاز اضافه

- ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه از اعضای هیات علمی، اجرایی و سخنرانان

- اولویت ملی سل و...

- اولویت یک امتیاز-انتقال خون- تجویز منطقی دارو-اخلاق حرفه ای- طب مکمل- قوانین مربوط به حرف پزشکی

- شرایط استفاده از افراد غیر هیات علمی به عنوان دبیر علمی برنامه و یا سخنرانان

- در مورد تفویض مدون ها براساس سرفصل های موجود

- ضوابط و نحوه دستورالعمل برنامه های کوتاه مدت حرفه ای

- درج عبارت داشتن امتیاز آموزش مداوم منوط به اخذ مجوز است

- دبیران علمی باید از اعضاء هیئت علمی و رشته تخصصی مرتبط با عنوان و محتوا برنامه باشد

کلید واژه ها: بخشنامه های دبیران