معرفی کارشناس خدمات آموزشی و شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۶۲

نام و نام خانوادگی : خانم شهره عباس نعمتی

سمت : کارشناس امور خدمات آموزشی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس:42343395 داخلی 110

شرح وظایف

۱-)کنترل و بررسی مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش

۲-) ثبت نام حضوری وبررسی مدارک ثبت نامی وتحصیلی پذیرفته شدگان  و انطباق باپرونده الکترونیکی دانشجویان

۳-)-بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان،شامل انتخاب واحد ، حذف واضافه ، مرخصی تحصیلی ، خذف ترم ،تغییر رشته ، سقف سنوات تحصیلی ،مشروطی ، اخراجی و انصراف ازتحصیل وبررسی و کارشناسی پرونده  تحصیلی دانشجویانی که با مشکلات آموزشی مواجه شده اند و گزارش درفرمهای مربوطه جهت طرح درشورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته منطقه ای

۴-) ابلاغ اخطارهای آموزشی به دانشجویان ازقبیل ابلاغ مشروطی، اتمام سقف سنوات تحصیلی، محروم ازتحصیل، عدم مراجعه، تسویه حساب، و پی گیری و صول مدارک دانشجویان و رونوشت به مبادی ذیربط

۵-) ابلاغ مصوبات شورای آموزشی، کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی

۶-) پذیرش و ثبت نام فرزندان اعضاء هیأت علمی درقالب  آئین نامه تسهیلات  آموزشی مربوطه

۷-) پذیرش و ثبت نام دانشجویان سهمیه ۵% شاهد وایثارگر درقالب ظرفیت های مربوطه وبررسی وکنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگرواعمال آئین نامه های مربوطه

۸-) کنترل وضعیت نظام وظیفه دانشجویان مشمول و پی گیری جهت وصول معافیت تحصیلی و مجوزهای مربوطه

۹-)بررسی و کارشناسی مدارک تحصیلی و درخواست دانشجویان متقاضی نقل وانتقال به این دانشگاه و ابلاغ مصوبات شورای نقل و انتقال طبق فرایند تعریف شده

۱۰-) بررسی و کارشناسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال ، میهمان وتغییر رشته ازاین دانشگاه به سایر دانشگاهها

۱۱-)  کارشناسی و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول متقاضی شرکت درآزمون های جامع علوم پایه وپیش کارورزی

۱۲-) بررسی و کنترل بروضعیت پرونده تحصیلی دانشجویان انتقالی وپی گیری جهت وصول مدارک تحصیلی

۱۳-) پذیرش و ثبت نام معرفی شدگان  دوره تکمیلی و انتقالی خارج ازکشور حسب مصوبات مربوطه

۱۴-)کارشناسی پی گیری نامه های ارجاع شده وانجام مکاتبات لازم عندالزوم

۱۵-) استخراج اسامی دانشجویان ممتازجهت معرفی به مقاطع بالاتر

۱۶-)انجام فرایند خروج ازکشور دا نشجویان متقاضی   

۱۷-)انجام فرایند تکمیل پرونده الکترونیک واعلام فراغت ازتحصیل دانشجویان طبق فرایند مربوطه

۱۸-) بررسی وکنترل وتغییر سوابق آموزشی دانشجویان درسامانه آموزشی سما

۱۹-)ارائه گزارش عوامل عملکردی درراستای شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناس خدمات آموزشی