معرفی کارشناس خدمات ماشینی و شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۸۸

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس احمد احد

سمت :  کارشناسان اداره خدمات ماشینی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس:42343395 داخلی 108

شرح وظایف

- فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی از بدو ورود تا فراغت از تحصیل دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده از طریق حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی از قبیل :

- انجام عملیات ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان

- انجام امور مربوط به وب دانشجویان و اساتید دانشگاه شامل ارائه دروس ، تخصیص دروس به اساتید و برنامه زمانبندی انتخاب واحد ، حذف و اضافه و ورود نمرات توسط اساتید.

- انجام زمانبندی جهت ارزشیابی تحت وب اساتید توسط دانشجویان .

-  انتقال اطلاعات به وزارت متبوع از طریق FTP  و  . . .

- استمرار و بهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق با نیازهای مدیریت حوزه

- پیگیری خرید نرم افزار های مرتبط در جهت توسعه سیستم آموزشی موجود  و ایجاد قابلیت های جدید

- حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان

- تهیه گزارشات آماری متنوع از مجموعه بانک اطلاعاتی موجود در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریتی و اجرایی

- آموزش کلیه کارشناسان آموزش حوزه معاونت آموزشی و دانشکده

-راهنمایی اساتید و دانشجویان و کارشناسان آموزش در خصوص استفاده از برناه تحت وب سیستم جامع آموزش (سما)

- پشتیبانی و نظارت بر عملکرد کلیه کاربران آموزش در حوزه معاونت آموزشی و دانشکده

- پشتیبانی و نظارت بر عملکرد برنامه تحت وب اساتید و دانشجویان

کلید واژه ها: کارشناس خدمات ماشینی