مطالب مرتبط با کلید واژه

امتحانات


برنامه زمانبندی برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جهت دریافت فایل کلیک کنید  کد درس نام درس گروه درس تاریخ آزمون ساعت آزمون تعداد دانشجو نام استاد رشته/ورودی 110001 اندیشه اسلامی 1 23 1399/10/14 10:00 24 اثنی عشری - محمد رضا بهداشت عمومی98 110002 اندیشه اسلامی 2 21 1399/10/24 15:00 23 اثنی عشری - محمد رضا اتاق عمل98 110002 اندیشه اسلامی 2 22 1399/10/24 15:00 16 اثنی عشری - محمد رضا بهداشت محیط 96 110002 اندیشه اسلامی 2 23 1399/10/24 15:00 27 اثنی عشری - محمد رضا مامایی98 110002 اندیشه ...