مدیر گروه

تعداد بازدید:۵۳

 نام و نام خانوادگی: سمیه خادمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 سوابق تحصیل :

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی پرستاری

دانشکده پرستاری مامایی اراک

1394

کارشناسی ارشد پرستاری

دانشکده پرستاری مامایی اراک

1400