برنامه هفتگی اساتید

تعداد بازدید:۳۸

 

 دکتر باغچقی

روز هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مطالعه

کودک سالم

نماز، نهار

نشانه شناسی فوریت

مشاوره

یک شنبه

معاونت درمان

معاونت درمان

نماز، نهار

اصول و فنون پرستاری

پژوهش

دوشنبه

معاونت درمان

معاونت درمان

نماز، نهار

معاونت درمان

معاونت درمان

سه شنبه

بیماریهای کودکان مامایی

مطالعه

نماز، نهار

معاونت درمان

مشاوره

چهار شنبه

معاونت درمان

معاونت درمان

نماز، نهار

معاونت درمان

معاونت درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر کوهستانی

روز هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

معاونت توسعه

معاونت توسعه

نماز، نهار

معاونت توسعه

مشاوره

یک شنبه

معاونت توسعه

معاونت درمان

نماز، نهار

تحقیق در پرستاری

پژوهش

دوشنبه

معاونت توسعه

معاونت توسعه

نماز، نهار

معاونت توسعه

معاونت توسعه

سه شنبه

معاونت توسعه

معاونت توسعه

نماز ، نهار

معاونت توسعه

معاونت توسعه

چهار شنبه

معاونت توسعه

معاونت توسعه

نماز، نهار

پرستاری بزرگسال سالمندان 3

معاونت توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم اسماعیلی

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

روزهای هفته

---------

پاسخ به سوالات دانشجویان

( بیمارستان)

کارآموزی

شنبه

---------

مطالعه و پژوهش

کارآموزی

یکشنبه

---------

تروما 1

( کاردانی فوریت 201)

کارآموزی

دوشنبه

---------

مطالعه و پژوهش

پراتیک

( هوشبری 1402)

 پراتیک

( هوشبری 1402)

سه شنبه

---------

پاسخ به سوالات دانشجویان

( بیمارستان)

تروما 1

(کارشناسی فوریت ب111)

تروما 1

 (کارشناسی فوریت ب111)

چهارشنبه

پنج شنبه

 

 خانم عرب

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

روزهای هفته

پراتیک

( فوریت 1402)

مشاوره

مطالعه

کارآموزی

شنبه

**جامعه شناسی انسان شناسی پرستاری402

بیماری های داخلی

اتاق عمل 401

مطالعه

کارآموزی

یکشنبه

----

اصول و مهارت های بالینی

اتاق عمل 402

احیا پایه قلبی ریوی

*کاردانی401

**کارشناسی401

کارآموزی

دوشنبه

----

پراتیک

( فوریت 1402)

--------

پراتیک

( اتاق عمل 1402)

مشاوره

سه شنبه

----

---------

مطالعه

پراتیک

( فوریت 1402)

مشاوره

چهارشنبه